Privacy Statement

Op deze pagina maken wij kenbaar welke persoonsgegevens IBAC verwerkt en met welk doel. IBAC B.V. is een onderneming die zich bezighoudt met het houden van (financieel) toezicht in Nederland op natuurlijke personen die IBAC B.V. als toezichthouder in hun levenstestament hebben opgenomen of waar IBAC B.V. een (andere) toezichthouder met haar software ondersteunt.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van u om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De gegevens die wij verwerken bestaan uit de gegevens die u ons verstrekt in het kader van de dienstverlening die wij aan u (zullen) verrichten, zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, gegevens omtrent uw gezondheid, financiële gegevens en bankrekeninggegevens.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken. Voor het houden van toezicht is het echter noodzakelijk dat wij bepaalde over bepaalde (persoons)gegevens beschikken en kan het niet verstrekken daarvan ertoe leiden dat wij onze dienstverlening niet goed kunnen uitvoeren.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een individu waarmee dat individu geïdentificeerd kan worden, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Indien gegevens zijn geanonimiseerd, of zijn geaggregeerd kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel om onze diensten (het houden van toezicht) te kunnen verlenen.

In de onderstaande tabel tref u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij deze gegevens bewaren en op welke grondslag wij deze gegevens verwerken.

Wij zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zullen wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is en persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Doeleinde verwerkingWelke gegevens verwerken wij?Op welke rechtsgrond verwerken wij deze gegevens?Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Het houden van toezicht op het (financiële) handelen van de gevolmachtigde op basis van een levenstestament/volmacht opgesteld door een client.• NAW-gegevens
• Financiële gegevens
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Gegevens omtrent uw gezondheid
• Bank- en rekeninggegevens
Op grond van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten hebben c.q uw benoeming van IBAC B.V. tot toezichthouder in uw levenstestament.Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd overeenkomst en tot 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst.
Om met u of de gevolmachtigde te kunnen communiceren, specifiek ten aanzien van:
• Het toezicht dat wij uitoefenen
• Vragen die wij hebben over financiële transacties
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen in ons (privacy)beleid.
• NAW-gegevens
• Financiële gegevens
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Gegevens omtrent uw gezondheid
• Bank- en rekeninggegevens
Op grond van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten hebben c.q uw benoeming van IBAC B.V. tot toezichthouder in uw levenstestament.Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd overeenkomst en tot 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst.
Om met u een licentie overeenkomst te sluiten om gebruik te maken van de IBAC- software.• NAW-gegevens
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Bankgegevens
Op grond van de licentie overeenkomst die wij met u sluiten om gebruik te maken van de IBAC-software.Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd overeenkomst en tot 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij hier een goede reden voor hebben. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevelen.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die wij inschakelen en die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven uw persoonsgegevens onder de zeggenschap van het IBAC B.V. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de noodzakelijk werknemers, contractanten en andere derde partijen. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

5. Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU.

6. Uw rechten en de uitoefening daarvan

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verstrekken of aan een derde over te dragen.

Wij streven ernaar binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.
Meer informatie
U hebt de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:

 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw gegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar heeft tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.

Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.

 • U hebt, onder voorwaarden, het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • u uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken) en wij geen andere rechtsgrond hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigd gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Dit recht is met name beperkt, als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Een gemotiveerd verzoek kunt – onder vermelding van uw volledige naam – bij ons indienen per e-mail: info@ibac.nl.

7. Vragen?

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u altijd contact opnemen:

IBAC B.V. Achterweg 25 2223 BD Katwijk info@ibac.nl

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht hebt voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kunt u terugvinden op deze pagina.

Versie februari 2021