Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

Versie 25 februari 2021

Op het gebruik van de IBAC-software en/of de IBAC-website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door bij het downloaden van de app en/of bij het inloggen op de website op ‘akkoord’ te klikken, heeft u ingestemd met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.

Wij adviseren u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen. 

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Account: de met Inloggegevens toegankelijke persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen het Platform, waar Gebruiker Content kan inzien, plaatsen, bewaren en goedkeuren en met andere Gebruikers kan communiceren.

Content: alle binnen het Platform beschikbaar gestelde gegevens, materialen (waaronder, maar niet beperkt tot: documenten, aangiften en dossiers) en verzonden communicatie.

Dienst: het gebruikmaken van de Software, het beschikbaar stellen en houden van de Software door IBAC.

IBAC: toezichthouder en ontwikkelaar van de software, te weten IBAC B.V., met KvK-nummer 81240139.

Gebruiker: degene die als (eind)gebruiker Inloggegevens heeft verkregen en een Account heeft om gebruik te maken van het Platform en de Software, hetzij namens Volmachtgever, hetzij namens Gevolmachtigde, hetzij als Toezichthouder (hierna tevens aangeduid als ‘u’ of ‘uw’).

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst via het Platform.

Gevolmachtigde: (rechts)persoon die financiële zaken behartigd van de volmachtgever.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow. 

Inloggegevens: de aan de Gebruiker toegekende of door Gebruiker aangemaakte persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot het Account en het Platform.

Partner: de rechtspersoon/onderneming die in de dienstverlening aan haar Volmachtgeveren het Platform en de Software inzet (hierna tevens aangeduid als ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’).

Platform: de door IBAC ontwikkelde en aangeboden digitaal toegankelijke omgeving die Gebruikers via het portaal op de Website door middel van Inloggegevens toegang biedt tot hun Account, waarmee zij gebruik kunnen maken van de Dienst.

Software: de door IBAC ontwikkelde software, die wordt gebruikt voor het houden van toezicht, inclusief eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze software mogelijk maken.

Volmachtgever: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van IBAC.

Website: www.ibac.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van het Platform en alle rechtsverhoudingen die uit dat gebruik tussen u en ons mochten voortvloeien. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook te vinden op de Website.

2.2 Wij houden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. De meest recente versie hiervan staat op de Website. Als de Gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn, zullen wij dit melden op het Platform, waarbij u kennis kunt nemen van de inhoud en akkoord kunt gaan met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 3 De Dienst en Content

3.1 De Dienst geeft u recht op toegang en gebruik van het Platform, waarbij u Content kunt inzien, plaatsen. 

3.2 Op Content en dienstverlening van Partner die met gebruik van het Platform plaatsvindt, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van Partner of van dienstverleners waarvan Volmachtgever of Partner gebruikmaakt. Deze voorwaarden kun u opvragen bij Partner of bij de dienstverlener waarvan Volmachtgever gebruikmaakt. U dient deze voorwaarden in acht te nemen bij het plaatsen, bewerken of gebruiken van de Content en bij het gebruiken van het Platform. U bent aansprakelijk voor alle schade die wij en/of IBAC lijden door het niet in acht nemen van deze voorwaarden. 

3.3 Uiteraard spannen wij ons in om de Dienst zo goed mogelijk te verrichten. U gaat ermee akkoord dat de Dienst slechts de functionaliteiten bevat die op het moment van gebruik beschikbaar zijn (‘as is’). Wij kunnen, voor zover rechtens toegestaan en wij niet uitdrukkelijk anders aangeven, geen garanties doen over bijvoorbeeld de werking, veiligheid of nauwkeurigheid van of onbelemmerde toegang tot de Dienst, in welke vorm dan ook.

3.4 Wij hebben geen invloed op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers bij het gebruiken van de Dienst. U stemt ermee in dat wij niet kunnen garanderen dat anderen overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden handelen.

Artikel 4 Toegang en gebruik van het Platform

4.1 Toegang tot het Platform is alleen mogelijk als u over Inloggegevens beschikt. Op verzoek maakt IBAC een Account aan per Gebruiker en verstrekt per e-mail aan Gebruiker de gebruikersnaam en het (tijdelijke) wachtwoord. Instructies over het inloggen en het wijzigen van het wachtwoord ontvang u van IBAC.

4.2 Toegang tot het Platform en het gebruik van de Dienst kan niet worden overgedragen aan derden.

4.3 Het gebruik van het Platform is altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 5 Verplichtingen Gebruiker

5.1 U garandeert dat alle gegevens die u verstrekt in het kader van de verkrijging van uw Account en Inloggegevens actueel, compleet en correct zijn. Als deze gegevens dat niet (meer) zijn, verstrek u onverwijld gegevens aan IBAC of Partner die wel actueel, compleet en correct zijn.

5.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw Account en zorgvuldige behandeling en geheimhouding van u Inloggegevens. Hieronder valt ook de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het periodiek wijzigen van Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt om te vermoeden dat onbevoegde derden zich toegang kunnen verschaffen of hebben verschaft tot uw Account, ben u verplicht dat ons direct te melden. Wij behouden ons namens IBAC het recht voor om de inlogprocedure te veranderen als wij dat noodzakelijk achten in het belang van het functioneren van het Platform.

5.3 Als Gebruiker ben u er zelf verantwoordelijk voor dat u gedragingen in of via het Platform niet onrechtmatig zijn. U zult geen handelingen verrichten of nalaten waarvan u weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens ons en/of IBAC en/of andere derden onrechtmatig is.

5.4 Onverminderd het voorgaande, is het u uitdrukkelijk verboden om de Dienst en/of Content op een manier te gebruiken:

a. die andere Gebruikers van de Dienst beperkt of hindert in hun toegang tot de Dienst;

b. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting, misbruik, of het op een andere manier schenden van rechten van anderen;

c. die virussen of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform of de computersystemen van IBAC of Partner te omzeilen;

d. die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke voorschriften of een gerechtelijke uitspraak, of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is;

e. die op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van ons en/of IBAC en/of andere derden, waaronder, maar niet beperkt tot, IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

f. die de belangen en/of goede naam van IBAC en/of Partner kan schaden.

5.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd, onverwijld en zonder u te waarschuwen, uw toegang tot de Dienst (tijdelijk) te beperken of blokkeren indien u handelt in strijd met artikel 5.4. 

5.6 Als u Content plaatst, garandeert u daarmee dat deze Content rechtmatig is en u, indien nodig, toestemming heeft van de rechthebbende(n) om deze Content te plaatsen. Als degene die de Content plaatst, vrijwaart u ons van alle claims van derden die menen schade te hebben geleden doordat de Content (vermeend) onrechtmatig is geplaatst. Wij zijn gerechtigd Content die ons inziens in strijd is met artikel 5.4, onverwijld te verwijderen. Als wij vermoeden dat de geplaatste Content om een andere reden niet geplaatst mag worden, kunnen wij deze Content uit het Platform verwijderen na overleg met Volmachtgever, tenzij overleg redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit is in ieder geval als het nalaten van direct wijzigen of verwijderen van Content een bedreiging vormt voor de continuïteit van IBAC of Partner. 

5.7 Als u het idee hebt dat bepaalde Content in strijd met artikel 5.4 of 5.6 is geplaatst, kun u hiervan melding doen via het Platform of per e-mail. Na onderzoek kunnen wij eventueel maatregelen treffen. Voornoemde melding bevat in ieder geval de volgende informatie: 

a. de URL van de locatie waar de betreffende Content te vinden is op het Platform;

b. een verklaring dat de Content naar uw oordeel in strijd met artikel 5.4 of 5.6 is geplaatst en waarom dat zo is;

c. uw contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen, waaronder in ieder geval u naam en telefoonnummer en/of e-mailadres.

Wij kunnen de melding doorsturen naar de organisatie of persoon die verantwoordelijk is voor de Content waarop deze melding betrekking heeft.

5.9 Wij kunnen de Content naar aanleiding van een melding uit het vorige artikellid verwijderen of ontoegankelijk maken. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde Content (nog) niet te verwijderen als deze niet onmiskenbaar onrechtmatig is of als ons onderzoek nog niet is afgerond, tenzij een bevoegde Nederlandse rechter ons beveelt de Content te verwijderen. 

5.8 Door het doen van de melding zoals bedoeld in artikel 5.7 vrijwaart u ons, onze directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van de Content. Wij worden geen partij bij een geschil tussen degene van wie de melding zoals bedoeld in artikel 5.7 afkomstig is en de derde waarop de kennisgeving betrekking heeft. 

5.10 U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren en/of opslaan van Content in u eigen administratie. De Dienst en het Platform dienen niet ter vervanging van uw eigen back-up of archief. Met name Content die op grond van artikel 5 wordt verwijderd, wordt niet opgeslagen in een eventuele back-up van de Dienst. 

Artikel 6 Beschikbaarheid

6.1 Om gebruik te maken van het Platform, dien u te beschikken over de benodigde hardware en een (beveiligde) internetverbinding. Als Gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werking hiervan. Storingen in de hardware en internetverbinding kunnen storingen in de toegankelijkheid van het Platform veroorzaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

6.2 IBAC is gerechtigd om op ieder moment onderhoud aan het Platform uit te voeren. Wij spannen ons in om zulk onderhoud buiten partnertijden te laten plaatsvinden en u hierover vooraf te informeren. Het is mogelijk dat (een gedeelte van) het Platform en/of de Content (tijdelijk) ontoegankelijk is, zonder dat wij daarmee tegenover u schadeplichtig worden.

6.3 IBAC brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de Software verbeteren. 

Artikel 7 IE-rechten

7.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform rusten bij IBAC of haar licentiegever(s). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om enig IE-recht aan u over te dragen. 

7.2 Indien er IE-rechten rusten op Content die wij aan u ter beschikking stellen via het Platform, en de IE-rechten berusten bij ons, dan verkrijg u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op de toegang en het gebruik van het Platform en de Content, voor zover dit nodig is voor het gebruik van de Dienst, mits u voldoet aan alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3 Indien er IE-rechten rusten op Content die u aan ons via het Platform ter beschikking stelt, en die IE-rechten berusten bij u, dan behoudt u de IE-rechten. Door het plaatsen van die Content op het Platform, verschaft u Partner een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Content te gebruiken ten behoeve van de Dienst.

7.4 U zult u onthouden van elke handeling die inbreuk maakt op IE-rechten van IBAC, Partner of andere Gebruikers. Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan om het Platform of enige Content te wijzigen, te reverse engineeren of zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken voor andere doelen dan in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

Artikel 8 Privacy

8.1 In het kader van de toepasselijke privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees u onder meer hoe wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd verwerken. Onze privacyverklaring vind u op onze website. 

8.2 Door het gebruik van het Platform en het beschikbaar stellen van Content hierop, kan het zijn dat IBAC uw persoonsgegevens verwerkt. Indien en voor zover dit plaatsvindt, gebeurt dat altijd in opdracht van ons en namens u. Tussen Partner en IBAC is hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten. Op de Website vind u de privacyverklaring van IBAC. 

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Wij streven naar optimale beschikbaarheid van de Software en het Platform. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze altijd beschikbaar blijft. Wij doen evenmin toezeggingen ten aanzien van de kwaliteit en rechtmatigheid van het Platform. Daarnaast kunnen we geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen geven ten aanzien van de kwaliteit, rechtmatigheid, volledigheid, beschikbaarheid en juistheid van de Content, omdat de Content uit verschillende bronnen afkomstig is. 

9.3 Partner en IBAC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het beschikbaar stellen van het Platform en daarop aanwezige Content, dan wel uit onrechtmatige daad, overmacht of anderszins. Daaronder vallen ook tekortkomingen van derden waarop wij geen of weinig invloed kunnen uitoefenen.

Artikel 10 Beëindiging 

10.1 De looptijd van uw Account is gekoppeld aan de looptijd van de overeenkomst tussen IBAC en volmachtgever, ingeval u een Gebruiker namens Volmachtgever bent, de looptijd van de overeenkomst tussen u en IBAC. Indien de op u van toepassing zijnde overeenkomst(/en) eindigt(/en), dan vervalt uw recht om gebruik van het Platform te maken, wordt uw toegang hiertoe geblokkeerd en wordt uw Account verwijderd.

10.2 Onverminderd andere (rechts)middelen die wij kunnen inroepen, zijn wij altijd gerechtigd om uw toegang tot het Platform te beperken of helemaal te blokkeren of uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, in het bijzonder indien u in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden handelt of indien wij van mening zijn dat uw handelingen schade aan u, ons of anderen kunnen toebrengen. Wij zullen door het beperken of blokkeren van uw toegang hoe dan ook niet aansprakelijk zijn.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar IBAC is gevestigd.

11.3 Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig is/zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. In dat geval zullen wij het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en dat zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van het ongeldige beding.